لیتولوژی-حاجی آباد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ب. مجیدی، م. بربریان، ع. هوشمندزاده، م. ع. ا. نوگل سادات، م.سبزه ای، ن. علوی تهرانی
سال تهیه ۱۳۷۳

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: حاجی آباد // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1373 // تهیه کننده : ب. مجیدی، م. بربریان، ع. هوشمندزاده، م. ع. ا. نوگل سادات، م.سبزه ای، ن. علوی تهرانی // ناظر علمی : م. سبزه ای // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور