لیتولوژی-خارتوران

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا.نوایی، م. صالحی راد، ب. مجیدی
سال تهیه ۱۳۶۵

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: خارتوران // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1365 // تهیه کننده : ا.نوایی، م. صالحی راد، ب. مجیدی // ناظر علمی : م.منوچهری // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور