جام

شماره ۶۷۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، حامدی
عناصر و داده های موجود در نقشه میلاکوه، کوه اشم Kuh e Eshm، کوه کاهدان Kuh e Kahdan

کلید واژه ها: سمنان