چین-خارتوران

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا.نوایی، م. صالحی راد، ب. مجیدی
سال تهیه ۱۳۶۵

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال