لیتولوژی-طاهروئی و قشم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ک. ه. مورگان

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: طاهروئی و قشم // مقیاس: 1:250000 // تهیه کننده : ک. ه. مورگان // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور