نخلک

شماره ۶۷۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه برج Kuh e Borj، کوه سرخ Kuh e Sorkh، کوه بالا خالدKuhe bala khaled

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان