تبریز

شماره ۵۲۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶ تا °۴۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اسدیان، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل تبریز ، کوه موروKuh e Moro، کوه قصبه Kuh e Ghasbeh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی