انارک

شماره ۶۷۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه چاه غربه Kuh e chah gharbeh، کوه لخ Kuh lakh، کوه دولت Kuh e Dolat

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان