لیتولوژی-گرگان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان صالحی راد، م.علوی، ر.صالحی راد، ج.ژ.ژنی، د.ژ.استامپفلی، م.شهرابی
سال تهیه ۱۳۶۹

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: گرگان // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1369 // تهیه کننده : صالحی راد، م.علوی، ر.صالحی راد، ج.ژ.ژنی، د.ژ.استامپفلی، م.شهرابی // ناظر علمی : م.منوچهری // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور