خضرآباد

شماره ۶۷۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاج ملا علی، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دربند Kuh e Darband، گسل ده شیر Deh shir Fault، کوه بنستان Kuh e Banestan،

کلید واژه ها: یزد