ده‌شیر

شماره ۶۷۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سبزه ئی، روشن روان، ناظم زاده، نوازی
عناصر و داده های موجود در نقشه زون گسلى خیرآبادKheir abad Fault zone ، گسل ده شیر Deh shir Fault، زون گسلى هوشنگ آباد Hoshang abad Fault zone، کوه اعلا Kuh e Ala

کلید واژه ها: یزد