جیان

شماره ۷۶۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهارفیروز،شهیدی، سهندی، نظری،
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه ابرکوه Abar kuh Lake، گسل ده شیر Deh shir Fault

کلید واژه ها: یزد