محل فسیل-میناب

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ک.ه.مرگان، پ.ب.ه.بیلی، ج.س.کمپ، ر.چایلد، د.ا.کریک، ح.دالایی، جونز، س.و.ملت، س.د.مک کرمیک، ا.مک کنزی، ش.معتمدی، ج.ا.ج.نون، م.س.پیترسون، ن.پویایی، د.ج.پورتر، پ.پاور، ج.ه.اسمیت، س.ر.سوین، ج.د.وایت
سال تهیه ۱۳۶۲