محل فسیل-یزد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ح.نبوی، ش.آیوا، ش.تاتوسیان، ن.واله، ع.حقی پور، ج.پلیسر، م.بلورچی
سال تهیه ۱۳۵۱