لیتولوژی-نیک شهر

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.آقانباتی، م.ع.مهدوی، م.ر.سهندی، م.ر.صمدیان
سال تهیه ۱۳۶۷

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نیک شهر // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1367 // تهیه کننده : ع.آقانباتی، م.ع.مهدوی، م.ر.سهندی، م.ر.صمدیان // مشاور : زمین شناسان مهندسین مشاور پاراگون کنتک // ناظر علمی : ج.افتخارنژاد، م.صمیمی نمین، س.ارشدی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور