محل فسیل-نیک شهر

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.آقانباتی، م.ع.مهدوی، م.ر.سهندی، م.ر.صمدیان
سال تهیه ۱۳۶۷