آباده - ‌طشک

شماره ۶۷۴۹
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۳.۳ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۲۹.۵ تا °۳۰
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس