محل فسیل-قزوین رشت1و2

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ر.ن. آنلز- ر.س. آرتورتن- ر.ا.ب. بازلی- ر.ج. دیویس- م.ع.ر. حامدی- ف. رحیم زاده