لیتولوژی-مهاباد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.افتخارنژاد
سال تهیه ۱۳۵۲

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مهاباد // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1352 // تهیه کننده : ج.افتخارنژاد // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور