قطور

شماره ۴۸۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴ تا °۴۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خدابنده، سلطانی، سرتیپی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه قطور، کوه هرده زرد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى