اسکو

شماره ۵۲۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶ تا °۴۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی فضل، خدابنده ، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سهندKuh e Sahand، کوه اولیا Kuh e Owl ، کوه عریان Oryan ، مهران رود

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی