لیتولوژی-بم

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. آقانباتی
سال تهیه ۱۳۷۲

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بم // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1372 // تهیه کننده : ع. آقانباتی // ناظر علمی : ج. افتخارنژاد // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور