لیتولوژی-بجنورد

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ح. بلورچی، م. مهرپرتو، ع. افشارحرب
سال تهیه ۱۳۶۵

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بجنورد // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1365 // تهیه کننده : م.ح. بلورچی، م. مهرپرتو، ع. افشارحرب // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور