لیتولوژی-ایرانشهر

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ا. نوگل سادات، م. قرشی، ج. واعظی پور، ه. هوبر، س. ارشدی، م. مهدوی
سال تهیه ۱۳۷۵

مبلغ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ایرانشهر // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1375 // تهیه کننده : م.ع.ا. نوگل سادات، م. قرشی، ج. واعظی پور، ه. هوبر، س. ارشدی، م. مهدوی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور