محل فسیل-نره نو

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ادینگا، ب.لیود، ا.اسکور، پ.گریفیتس، س.مک کورمیک
سال تهیه ۱۳۶۶