نره نو- گسل

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ادینگا، ب.لیود، ا.اسکور، پ.گریفیتس، س.مک کورمیک
سال تهیه ۱۳۶۶

مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مشاور : شرکت مهندسی اینترکان // ناظر علمی : م.منوچهری، ج.افتخار نژاد. م. صمیمی نمین. س. ارشدی