چین-جندق

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. ر. باباخانی، کارشناسان تکتو اسپورت
سال تهیه ۱۳۶۶

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال