گرگان

شماره ۶۸۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان گلستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان گسل شمال البرز، گسل رادکان، گسل شاهکوه، گسل تلنبارTalanbar Fault
عناصر و داده های موجود در نقشه جعفریان، جلالى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گلستان