دامغان

شماره ۶۸۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صالحی راد، علوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه کرکسى، کوه ابوالقاسمى، کوه لابیرKuh e Labir

کلید واژه ها: سمنان