محل فسیل-بندرانزلی

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.س. کلارک، ر.ج. دیویس، ب. حمزه پور، س.ر. جونز، م. قرشی، ا. نوایی
سال تهیه ۱۳۵۶