معبد

شماره ۶۸۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان تاقدیس سرخ کوه پایین Surkh kuh e pain Anti. ، ناودیس سهل Sahl Syncline، تاقدیس احمدآباد Ahmad abad Anticline
عناصر و داده های موجود در نقشه اقلیمى ، علوى نائینى

کلید واژه ها: سمنان