لیتولوژی - زاهدان

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان شرکت مهندسی آب و خاک، شرکت مهندسی اینترکون، ع. سعیدی
سال تهیه ۱۳۷۴

مبلغ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زاهدان// مقیاس: 1:250000// سال تولید : 1374// تهیه کننده : شرکت مهندسی آب و خاک، شرکت مهندسی اینترکون، ع. سعیدی// ناظر علمی : ج. افتخارنژاد// سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور