گسل - ساری

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف.وحدتی دانشمند، ع. سعیدی
سال تهیه ۱۳۶۹

مبلغ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال