جندق

شماره ۶۸۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه فصلى نمک Daryacheh fasli e namak ،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان