نخیل آب- محل فسیل

مقیاس 1:250000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ر.باباخانی، م.ح.خلقی، ح.زاده کبیر
سال تهیه ۱۳۶۸
ناظر علمی : م.منوچهری