لیتولوژی_آباده 6552

شماره برگه ۶۵۵۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ح.خلقی خسرقی

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: آباده // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1362 // تهیه کننده : ه. تراز، ع. آقانباتی، س.م. عمیدی، م.ح. نبوی // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور