چوپانان

شماره ۶۸۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه رشیدکوه Rashid kuh ، کوه جفت Kuh e joft، کوه گدار سیاه Kuh e Godar seyah

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان