کبودان

شماره ۶۸۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه عروسان Rudkhaneh Arusan، کوه معراجیKuh e Meraji، کوه بند معراجیKuh e Band e meraj

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان