مهدى‌آباد

شماره ۶۸۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد