یزد

شماره ۶۸۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاج ملاعلی، حاج حسینی، مجیدی فرد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه زردشتى، گسل تفت، کوه خیبر

کلید واژه ها: یزد