لیتولوژی-ايلام 5257

شماره برگه ۵۲۵۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ا.صداقت،ت.شاوردی

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ايلام // شماره برگه: 5257 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: م.ا.صداقت،ت.شاوردی // ناظر علمی: الف.نوایی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور