نیر

شماره ۶۸۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: یزد