کامرود

شماره ۶۸۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کمرودKamrud، کویرصاحب آباد Kavir e Saheb abad، کوه سبزKuh e Sabz

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد