نیریز

شماره ۶۸۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان فارس
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴ تا °۵۴.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: فارس