لیتولوژی-بروجن 6253

شماره برگه ۶۲۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ا. صداقت

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بروجن // شماره برگه: 6253 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: م.ا. صداقت // ناظر علمی: الف. نوایی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور