شاهرود

شماره ۶۹۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وزیری، سعیدی، مجیدی فرد
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل على خولى Ali khuli Fault، گسل تراستى معین Moien Thrust Fault، گسل تراستى طزره Tazareh Thrust Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سمنان