سقز

شماره ۵۲۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان کردستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶ تا °۴۶.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: کردستان