فرخى

شماره ۶۹۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه انجیرو Kuh e Anjiru، عرب کوه Arab kuh، کوه حوض احمد Kuh e Howze ahmad، کوه زالوبندKuh e Zaluband

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان