اردیب

شماره ۶۹۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نبوی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه حاجى آباد Kuh e Haji abad، کوه بگین Kuh e Begin، شاه کوه Shah kuh، شوره زارShureh zar

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان