خرانق

شماره ۶۹۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۴.۳ تا °۵۵
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان پورلطیفی، هوشمندزاده
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل دشت ده Dasht e deh Fault ، گسل انجیره Anjireh Fault، کوه بند سرخ Kuh e Band e Sorkh، گسل خرانقKharanaq Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد